Regulamin serwerów VPS i dedykowanych

§ 1 USŁUGODAWCA
1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresam elektronicznym linuxpl.com jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu , Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerem tel.: 017 8530 774 ( koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem własnego operatora)
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@serveradmin.pl
2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową z 21 dniowym wyprzedzeniem.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.
2. Warunkiem świadczenia w/w usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§3 AKTYWOWANIE USŁUGI
1. Klient składa zamówienie ze stron www.serveradmin.pl badź z panelu klienta o adresie internetowym http://panel.linuxpl.com
2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie, weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania do panelu klienta.
3. Usługa uruchamiana jest po zaksięgowaniu wpłaty za proformę.
4. Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§4 CENY I PŁATNOŚĆ
1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.
2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Płatność za usługę można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
4. Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle Usługobiorcy informacje o możliwości przedłużenia okresu trwania usługi.
5. W przypadku blokady usługi, można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną (nie dotyczy to domen internetowych).
6. Usługodawca może odmówić rejestrację domeny m.in. w przypadku gdy:
• podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana,
• Usługobiorca nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta bądź znak zastrzeżony,
• Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny,
• Usługobiorca podał nieprawidłowe dane, co zgodnie z regulaminem NASKU (http://dns.pl/regulamin.html) może skutkować zawieszeniem domeny.
7. Rozliczenia płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
8. Do płatności realizowanych przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay doliczana jest opłata dystrybucyjna. Wysokość opłaty wynosi od 1-2.2% kwoty usługi w zależności od kanału płatności. Wysokość opłaty jest prezentowana klientowi w momencie dokonywania płatności.
9. W przypadku opłaty za domenę poza terminem wyznaczonym na fakturze, Usługodawca nie gwarantuje rejestracji wskazanej domeny.

§5 PRYWATNOŚĆ
1. Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.
2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości serwera organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

§6 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY
1. Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na serwerze Usługobiorcy.
5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę w niniejszym regulaminie.
6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do wydłużenia o 1 miesiąc abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
7. Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku przekroczenia dozwolonego transferu miesięcznego w kwocie 70zł netto za 1 TB transferu. Usługobiorca może zażądać zmiany ustawienia na auto-zawieszenie serwera przy przekroczeniu transferu, aby uniknąć dopłat.
8. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów serwerów VPS oraz serwerów dedykowanych z administracją i trzymania ich na oddzielnych serwerach.
9. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.
10. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
11. Wsparcie techniczne dla Klientów jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.

§7 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY
1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzech poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich serwerach.
2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:
• na serwerze Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.
• Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam,
• Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
• Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie,
• Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).
3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.
4. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do serwera podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.
5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa wygasa automatycznie z w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na fakturze, która kończy okres rozliczeniowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.
3. W przypadku rezygnacji ze świadczonych usług ze strony Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni ,podstawa prawna: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysławnie odświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Wystarczającym warunkiem odstąpienia jest złożenie nam oświadczenia o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który znajduje się pod adresem http://linuxpl.com/umowa_odstapienie.doc .
Pouczenie o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem http://linuxpl.com/odstapienie_pouczenie.doc .
Klient może również korzystać z własnych wzorów o odstąpieniu od umowy, o ile oświadczenie od odstąpieniu będzie zgodne z wymogami wyżej cyt. ustawy.
2. W przypadku rejestracji domen internetowych, ze względów technicznych, brak jest możliwości odstąpienia jak w § 9 pkt. 1 od zawartej umowy.

§10 REKLAMACJE
1. Abonement składa reklamacje w formie pisemnej:
• Pismem wysłanym pocztą na adres:
Usługodawcy: 35-103 Rzeszów, ul. Staroniowska 73
• Faksem na numer: 017 787 60 72
• Mailowo: admin@linuxpl.com, dokument musi być zeskanowany i załączony do wiadomości.

§11 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Usługobiorcy. W trakcie aktywowania usługi należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do umowy pomiędzy Ustawodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Informacje o produktach, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach Usługodawcy zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji.
3. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w na stronach Usługobiorcy są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody Usługobiorcy, są zabronione. Niektóre elementy stron Usługodawcy są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.